Name/Email Phone Office Room
Xu, Wanping, Dr. 240.858.3957 OTC 6195G
Xu, Guo Feng, Dr. 3012379870 SBIB 5122
Yakovlev, Alexander, Dr. 3014351254 BDCN 5206
Yalamanchi, Satya, Ms. 3014968401 IMB 2115G
Yan, Ming, Dr. 3014351776 IMM 4205
Yang, Lin, Ms. 3014351530 IMB 2115J
Yesalonia, Samantha, Ms. 3014801077 PSE 3040-C
Yobouet, Rebecca, Ms. 301.402.4468 PSE 3040G
Young, Patricia, Ms. 3014351060 IMB 2106
Yuan, Jean (Xin), Dr. 301-827-7245 HDM 3152
Yun, Randy, Mr. 3017927784 IMB 2118
Yun, Ashley, Ms. 3014024052 IDM 3217E
Zarger, Manzoor, Dr. 3014352477 OBT 6206
Zeiter, Kay, Ms. 3018277236 MDCN 4040-J
Zhang, Chen, Mr. 3014353065 IMB 2109
Zhao, Aiping, Dr. 3014350682 DKUS 2188
Zhao, Wei-Qin, Dr. 3018277238 BDCN 6168
Zheng, Liangbiao, Dr. 3019965819 IDM 3198
Zhou, Peiyuan, Mr. 3018272052 IMB 2115K
Zimbro, Cindy, Ms. 3014350604 BBBP 3016B
Zou, Ai-Ping, Dr. 3014089497 VH hoteling